Publikační činnost

Monografie

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Meziválečné Československo a Evropa. Ostrava, KEY Publishing 2008. 100 s. (ISBN 978-80-87071-98-4)

Tauchen, J. - Schelle, K. - Veselá, R. - Vojáček, L.: Geschichte von Integrationskonzeptionen in Europa bis 1945. München (SRN), Verlag Dr. Hut 2009. 115 s. (ISBN 978-3-86853-065-0)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Grundriss der Tschechoslowakischen Rechtsgeschichte. München (SRN), Verlag Dr. Hut 2009. 196 s. (ISBN 978-3-89963-935-3)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Recht und Verwaltung im Protektorat Böhmen und Mähren. München (SRN), Verlag Dr. Hut 2009. 124 s. (ISBN 978-3-86853-052-0)

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Demokratizace českého právního řádu (1989-2009). Ostrava, KEY Publishing 2009. 130 s. (ISBN 978-80-7418-036-1)

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Demokratisierung der tschechischen Rechtsordnung (1989-2009). München (SRN), Verlag Dr. Hut 2009. 175 s. (ISBN 978-3-86853-282-1)

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Europäischer Kontext der Entwicklung des Privatrechts auf dem Gebiet der Tschechischen Republik. Brno, Masarykova univerzita 2009. 148 s. (ISBN 978-80-210-5052-5)

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Protektorát Čechy a Morava - jedna z nejtragičtějších kapitol českých novodobých dějin (vybrané problémy). Brno, The European Society for History of Law 2010. 139 s. (ISBN 978-80-904522-0-6).

Tauchen, J. Vývoj trestního soudnictví v Německu 1933-1945. Brno, The European Society for History of Law 2010. 182 s. (ISBN 978-80-904522-2-0)

Tauchen, J. - Vojáček, L. - Schelle, K. (a kol): An Introduction to History of Czech Private Law. Brno, Masarykova univerzita, 2011. 182 s. (ISBN 978-80-210-5592-6)

Tauchen, J. - Vojáček, L. - Schelle, K. (a kol): Die Entwicklung des tschechischen Privatrechts. Brno, Masarykova univerzita, 2011. 280 s. (ISBN 978-80-210-5612-1)

Tauchen, J. - Vojáček, L. - Schelle, K. a kol.: Vývoj soukromého práva na území českých zemí (I. díl). Brno: Masarykova univerzita 2012. 616 s. (ISBN 978-80-210-6006-7)

Tauchen, J. - Vojáček, L. a kol.: Vývoj soukromého práva na území českých zemí (II. díl). Brno: Masarykova univerzita 2012. 411 s. (ISBN 978-80-210-6007-4)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Vývoj konstitucionalismu v českých zemích. Praha: Linde 2013. 2776 s. (ISBN 978-80-7201-927-4)

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Stát. Praha: Paseka 2015. 652 s. (ISBN 978-80-7432-652-3)

Tauchen, J.: Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Wolters Kluwer 2016. 480 s. (ISBN 978-80-7552-304-4)

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Právo. Praha, Paseka 2017. 752 s. (ISBN 978-80-7432-749-0)

Tauchen, J. - Vojáček, L. - Schelle, K., Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919-2019. Díl 1, 1919-1989. Brno, Masarykova univerzita, 2019, 574 s. (ISBN 978-80-210-9240-2)

Tauchen, J. - Vojáček, L. - Schelle, K., Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919-2019. Díl 2, 1989-2019. Brno, Masarykova univerzita, 2019, 692 s. (ISBN 978-80-210-9241-9)

Tauchen, J. - Vojáček, L. - Schelle, K., Právní dějiny na brněnské právnické fakultě (100 let brněnské právní historie). Brno, The European Society for History of Law, 2020, 626 s. (ISBN 978-80-87475-66-9)

Učebnice

Tauchen, J. - Salák, P.: Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte (Eine Einführung). Brno, Masarykova univerzita 2009. 106 s. (ISBN 978-80-210-4848-5.)

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Evropské právní dějiny. Brno, Masarykova univerzita 2009. 253 s. (ISBN 978-80-210-5087-7)

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Nástin právních dějin. Brno, Masarykova univerzita 2011. 322 s. (ISBN 978-80-210-5462-2)

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Vývoj trestního řízení. Ostrava, KEY Publishing 2012. 102 s. (ISBN 978-80-7418-139-9)

Kapitola v knize

Tauchen, J.: "Scientia est potentia" oder "Wissen ist Macht". In: Herbert Quandt-Stiftung (Hrsg.) / Brückenschläge : Aufbruch, Austausch und Wandel zwischen West und Ost. Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag 2009, s. 100 - 104. (ISBN 978-3-8305-1728-3)

Tauchen, J.: Právní úprava chudinství v Protektorátu Čechy a Morava. In: Hlavačka, M. - Cibulka, P. et alii.: Chudinství a sociální politika: terminologické vyjasnění, historický přehled a koncepce řešení. Praha, Historický ústav AV 2013, s. 561-578 (ISBN 978-80-7286-225-2)

Tauchen, J.: Sexuální trestné činy ve Třetí říši. In: Schelle, K. - Tauchen, J. a kol.: Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava, KEY Publishing 2014, s. 194-207 (ISBN 978-80-7418-213-6)

Tauchen, J.: Mähren. In: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. Bd. III. (2. přepr. vydání). Berlin, Erich Schmidt Verlag 2015, sp. 1163-1164

Tauchen, J. - Schelle, K.: Vývoj kodifikace občanského práva. In: Cerman, I. (ed.), Habsburkové 1740-1918: vznikání občanské společnosti. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2016, s. 304-319 (ISBN 978-80-7422-483-6)

Výukové elektronické publikace

Tauchen, J. - Salák, P.:Deutsche Rechtsgeschichte. Elportál, Brno, Masarykova univerzita 2008 (ISSN 1802-128X)

Tauchen, J. - Salák, P.: Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte. Elportál, Brno, Masarykova univerzita. 2008 (ISSN 1802-128X)

Tauchen, J. - Vojáček, L.: Evropské právní dějiny. Elportál, Brno, Masarykova univerzita. 2009 (ISSN 1802-128X)

Tauchen, J. - Sojka, D.: Codex Theresianus. Elportál, Brno, Masarykova univerzita. 2009 (ISSN 1802-128X)

Tauchen, J. - Salák, P.: Říšská sbírka zákonů, Moravská sbírka zákonů (1849-1918) - virtuální knihovna. Elportál, Brno, Masarykova univerzita. 2010 (ISSN 1802-128X)

Skripta

Tauchen, J. (člen. autor. kol.): Praktikum z právních dějin. Pelhřimov, Jaroslav Samek 2007. 2. vyd., 236 s. (ISBN 978-80-86391-00-7)

Studie a články v odborných časopisech a sbornících

Tauchen, J. - Dávid, R.: Vývoj působnosti státního zastupitelství v civilním řízení od roku 1848 do současnosti. Státní zastupitelství, č. 10, 2007, s. 32 - 37. (ISSN 1214-3758)

Tauchen, J.: Prosazení vůdcovského principu ve státním aparátu Třetí říše. Časopis pro právní vědu a praxi, 15, 2007, č. 2, s. 159 - 164. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J.: Právní postavení úřednictva ve Třetí říši. Časopis pro právní vědu a praxi, 15, 2007, č. 3, s. 245 - 249. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J.: Žena v právním řádu Třetí říše. Časopis pro právní vědu a praxi, 16, 2008, č. 1, s. 81 - 86. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J.: Vzdělávání soudců ve Třetí říši - jeden z prostředků odstranění nezávislosti německé justice. Právo: časopis pro právní teorii a praxi, 1, 2008, č. 3, s. 51 - 61. (ISSN 1802-9116)

Tauchen, J. - Obrovská, L.: Římské právo ve Třetí říši. In: Res - věci v římském právu. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 2008, s. 53 - 66. (ISBN 978-80-244-2151-3)

Tauchen, J.: Princip zvláštního zákonodárství jako jeden z principů fungování státního aparátu nacistického Německa. In: Právní a ekonomické problémy VI. Ostrava, KEY Publishing 2008, s. 108 - 114. (ISBN 978-80-87071-65-6)

Tauchen, J.: Princip jednoty strany a státu jako jeden z principů fungování státního aparátu nacistického Německa. Právo: časopis pro právní teorii a praxi, 1, 2008, č. 4, s. 35 - 47. (ISSN 1802-9116)

Tauchen, J.: Posmrtné uzavření manželství - jeden z institutů národně socialistického rodinného práva. Časopis pro právní vědu a praxi, 16, 2007, č. 2, s. 177 - 180. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J.: Obecní samospráva v období národního socialismu v Německu. In: Naděje právní vědy: Býkov 2007: sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 12. - 14. 10.2007 na Zámeckém statku Býkov/Vilém Knoll, Martina Karhanová (eds.). Plzeň, Aleš Čeněk 2008, s. 193 - 202. (ISBN 978-80-73801-22-9)

Tauchen, J. - Škodová, L.: Nucené sterilizace ve Třetí říši - zločin na základě zákona. In: Europeanization of te national law, the Lisbon treaty and some other legal issues. Conference proceedings from the COFOLA 2008 conference. Brno, Masarykova univerzita 2008, s. 1152 - 1162. (ISBN 978-80-210-4630-6)

Tauchen, J. - Dávid, R.: Několik poznámek k ochraně spotřebitele ve Spolkové republice Německo. In: Současné aktuální otázky spotřebitelského práva. Brno, Masarykova univerzita 2008, s. 81 - 90. (ISBN 978-80-210-4568-2)

Tauchen, J.: K některým otázkám právní úpravy jazykového práva v první ČSR z německého pohledu. In: Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno, Masarykova univerzita 2008, s. 521 -532, (ISBN 978-80-210-4733-4)

Tauchen, J. - Selucká, M.: Das Wohnungsmietverhältnis nach der Novellierung des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Tschechien. Osteuroparecht (Köln, SRN), 2008, č. 3-4, s. 211 -220. (ISSN 0030-6444)

Tauchen, J.: 1938 - Křišťálová noc a některé navazující otázky právního postavení židovské menšiny v období národního socialismu. In: Olomoucké právnické dny 2008. Sborník příspěvků z konference. Olomouc, Iuridicum Olomoucense o.p.s. 2009, s. 779-786. (ISBN 978-80-903400-3-9)

Tauchen, J.: Milan Hodža a jeho koncepce středoevropské integrace. In: Interakce českého a evropského práva. Brno, Masarykova univerzita 2009, s. 436 - 462. (ISBN 978-80-210-4881-2)

Tauchen, J. (člen autor. kol.): Die Möglichkeit der Einlegung des außerordentlichen Rechtsbehelfs (Revision) bei den tschechischen Zivilgerichten, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (München, SRN), 18, 2009, č. 6, s. 172 - 176. (ISSN 0941-6293)

Tauchen, J. - Selucká, M. - Stein, G.: Entwicklungstendenzen des Verbraucherschutzes in der Tschechischen Republik, Wirtschaft und Recht in Osteuropa (München, SRN), 18, 2009, č. 10, s. 298 - 301. (ISSN 0941-6293)

Tauchen, J.: A müncheni egyezmény érvénytelensége, Jogtörténeti Szemle, 2009, 2, Budapest-Györ-Miskolc (Maďarsko), Magyar Tudományos Akadémia, s. 36 - 40 (ISSN 0237-7284)

Tauchen, J.: Trestní právo v Protektorátu Čechy a Morava. In: Salák, P., Tauchen, J. (eds.): Československé trestní právo v proměnách věků (sborník příspěvků). Brno, Masarykova univerzita, 2009, s. 96-112, (ISBN 978-80-210-5086-0)

Tauchen, J.: Prameny práva v nacistickém Německu. In: Dny práva - 2009 - Days of Law Sborník příspěvků - the conference proceedings. Brno, Masarykova univerzita, 2009, s. 2757 - 2773. (ISBN 978-80-210-4990-1)

Tauchen, J.: Několik poznámek k soudnictví ve Výmarské republice. In: Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám (ed. Kamila Bubelová). Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická Fakulta, 2010, s. 415 - 424. (ISBN 978-80-244-2491-0)

Tauchen, J.: "Beneš-Dekrete" von einer rechtlich historischen Perspektive. Journal on European History of Law. Vol. 1, 2010, No. 1, s. 41 - 45. (ISSN 2042-6402)

Tauchen, J.: Diskriminace Židů v pracovním právu v Protektorátu Čechy a Morava. In: COFOLA 2010: the Conference Proceedings. Brno, Masarykova univerzita, 2010, s. 742-752 (ISBN 978-80-210-5151-5)

Tauchen, J.: Einige Bemerkungen zur Entwicklung des Arbeitsrechts im Protektorat Böhmen und Mähren, Journal on European History of Law, Vol. 1, 2010, No. 2, s. 50 - 54. (ISSN 2042-6402)

Tauchen, J.: Vývoj soukromého práva v Protektorátu Čechy a Morava. In: Tauchen, J. (Ed.) Výzkum vývoje soukromého práva na území České Republiky. Brno, The European Society for History of Law 2010, 66 - 91 s. (ISBN 978-80-904522-8-2).

Tauchen, J.: Die Grundcharakteristik des Privatrechts im Protektorat Böhmen und Mähren. Journal on European History of Law, Vol. 2, 2011, No. 1, s. 56 - 60. (ISSN 2042-6402)

Tauchen, J.: Základní ideologická východiska nacistického "soukromého" práva jako vzoru pro právo protektorátní. In: Dny práva - 2010 - Days of Law. Brno, Masarykova univerzita, 2010, s. 1720 - 1742. (ISBN 978-80-210-5305-2)

Tauchen, J.: Pracovní právo v Protektorátu Čechy a Morava - několik shrnujících poznámek. In: Vilém Knoll (Ed.) Naděje právní vědy. Býkov 2010. Plzeň, Aleš Čeněk, 2011, s. 166 - 175. (ISBN 978-80-7380-323-0)

Tauchen, J.: Vývoj soukromého práva v období nacistické okupace (1939 - 1945). In: Frýdek, M., Tauchen, J. (eds.) Soukromé právo v proměnách věků: Sborník příspěvků z letní školy. Brno, Masarykova univerzita, 2011, s. 175 - 189. (ISBN 978-80-210-5557-5)

Tauchen, J.: Doložky veřejného blaha a neurčité právní pojmy v nacistickém smluvním právu. In: COFOLA 2011: the Conference Proceedings. Brno, Masarykova univerzita, 2011, s. 220 - 243. (ISBN 978-80-210-5582-7)

Tauchen, J.: Die Anwendung des deutschen Strafrechts im Protektorat Böhmen und Mähren. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, (Miskolc, Maďarsko), Tomus XXIX, 2011, s. 141-152. (ISSN 0866-6032)

Tauchen, J.: Zavedení pracovní povinnosti a systému nucené práce v Protektorátu Čechy a Morava. In: Vojáček, L. - Tauchen, J. - Schelle, K. (eds.) Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB. Brno, Masarykova univerzita, 2011, s. 414 - 426. (ISBN 978-80-210-5613-8)

Tauchen, J.: Die Einziehung des jüdischen Vermögens im Protektorat Böhmen und Mähren. Journal on European History of Law, Vol. 2, 2011, No. 2, s. 189-192. (ISSN 2042-6402)

Tauchen, J.: Personální změny v německé justici v prvních dvou letech po uchopení moci nacisty. In: Vilém Knoll (ed.). Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009-2010. Plzeň, Aleš Čeněk, 2011, s. 348-357. (ISBN 978-80-7380-325-4)

Tauchen, J.: The Status of Jews in Labor Relationships in the Protectorate of Bohemia and Moravia. Miscellanea Historico-Iuridica. (Białystok, Polsko), Tom X, 2011, s. 183-190. (ISSN 1732-9132)

Tauchen, J.: Nacistické "soukromé" právo jako vzor pro právo protektorátní (analýza jednotlivých právních odvětví). In: Vilém Knoll, Petr Beránek (eds.). Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011. Plzeň, Aleš Čeněk, 2012, s. 262-274 (ISBN 978-80-7380-354-4)

Tauchen, J.: Zum Verfahren vor deutschen Strafgerichten im Protektorat Böhmen und Mähren. Jog-Állam-Politika (Györ, Maďarsko), roč. IV., č. 1, 2012, s. 125-135. (ISSN 2060-4580)

Tauchen, J.: Několik poznámek k činnosti mimořádných soudů ve Třetí říši. In: Tauchen, J. - Frýdek, M. (eds.) Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. Ostrava, KEY Publishing, 2012, s. 619-623. (ISBN 978-80-7418-144-3)

Tauchen, J.: Nacistické dědické právo. Časopis pro právní vědu a praxi, 20, 2012, č. 3, s. 298 - 304. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J.: Pracovní právo v Protektorátu Čechy a Morava - ještě soukromoprávní odvětví? In: Dny práva 2011 - Days of Law 2011. Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti. Brno, Masarykova univerzita, 2012, s. 245 - 258 (ISBN 978-80-210-5917-7)

Tauchen, J.: Die Einführung der Arbeitspflicht und die Schaffung des Systems der Arbeitslenkung im Protektorat Böhmen und Mähren. Publicationes Universitatis Misklcinensis. Sectio Juridica et Politica, (Miskolc, Maďarsko), Tomus XXX, 2012, s. 219-228 (ISSN 0866-6032)

Tauchen, J.: Zásahy do právní úpravy výroby a dodávek cukru v Protektorátu Čechy a Morava. Listy cukrovarnické a řepařské, 128, 2012, č. 11, s. 354-357 (ISSN 1210-3306)

Tauchen, J.: Vztah českého státu k Říši a jeho využití a zneužití v Protektorátu Čechy a Morava. In: Tauchen, J. - Schelle, K. (eds.). Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj. Ostrava, KEY Publishing, 2012, s. 106 - 120 (ISBN 978-80-7418-171-9)

Tauchen, J.: K některým veřejnoprávním zásahům do hospodářské činnosti podniků v Protektorátu Čechy a Morava. In: Bubelová, K. (ed.) 150 let Všeobecného obchodního zákoníku. Olomouc, Univerzita Palackého, 2012, s. 85-96 (ISBN 978-80-244-3421-6)

Tauchen, J.: Právní řád a publikace právních předpisů v Protektorátu Čechy a Morava. In: Dny práva 2012 - Days of Law 2012. Brno, Masarykova univerzita 2013, s. 701-716 (ISBN 978-80-210-6319-8)

Tauchen, J.: Manželské právo v Protektorátu Čechy a Morava. In: Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti. Pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013, s. 315-326 (ISBN 978-80-260-3820-7)

Tauchen, J.: Zásahy do vlastnického práva v Protektorátu Čechy a Morava. In: Tauchen, J. - Schelle, K. (eds.) Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. Ostrava, KEY Publishing 2013, s. 221-230 (ISBN 978-80-7418-181-8)

Tauchen, J.: Oděv ve státní správě a justici ve Třetí říši. In: Schelle, K. - Tauchen, J. (eds.) Oděv v právu. Ostrava, KEY Publishing 2013, s. 158-178 (ISBN 978-80-7418-188-7)

Tauchen, J.: Říšské právo a právo autonomní v Protektorátu Čechy a Morava. In: Salák, P. (ed.) Právo a jeho inspirační zdroje v proměnách věků. (Sborník příspěvků z Letní školy Katedry dějin státu a práva). Brno, Masarykova univerzita 2014, s. 69-81 (ISBN 978-80-210-7038-7)

Tauchen, J.: Nájemní právo k bytům v Protektorátu Čechy a Morava. In: Považan, M., Lysý, M. (ed.) Právo v priestore a čase. Zborník venovaný jubileu prof. JUDr. Jozefa Beňu, CSc. Bratislava, Atticum 2014, s. 320-332 (ISBN 978-80-971381-6-5)

Tauchen, J.: Právní úprava dispozic s židovským majetkem v Protektorátu Čechy a Morava. In: Fiamová, M. (ed.) Protižidovské zákonodárstvo na Slovensku a v Európe. Bratislava, Ústav pamäti národa 2014, s. 102-115 (ISBN 978-80-89335-51-0)

Tauchen, J.: Národní soud (1939-1942). In: Právněhistorické studie, 44, 2015, č. 1, s. 134-152. (ISSN 0079-4929)

Tauchen, J.: Právní úprava mzdové politiky v Protektorátu Čechy a Morava. In: Právněhistorické studie, 44, 2015, č. 2, s. 116-127. (ISSN 0079-4929)

Tauchen, J.: Law in the Protectorate of Bohemia and Moravia. In: Plundered, But By Whom? Protectorate of Bohemia and Moravia and Occupied Europe in the Light of the Nazi-Art Looting. Proceedings of an international academic conference held in Prague on 21 - 22 October, 2015. Prague, Documentation Centre for Property Transfers of Cultural Assets of World War II Victims, p.b.o. 2015, s. 43-56 (ISBN 978-80-905703-4-4)

Tauchen, J.: Legislation on the Disposal of Jewish Property in the Protectorate of Bohemia and Moravia. In: Fiamová, M. (ed.), Anti-Semitic Legislation in Slovakia and in Europe: collection of papers from the international scientific conference Bratislava, September 8.-9. 2011. Bratislava, Ústav pamäti národa 2015, s. 110-124 (ISBN 978-80-89335-71-8)

Tauchen, J.: Organizace a činnost úřadů práce v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). In: Právněhistorické studie, 46, 2016, č. 1, s. 91-109. (ISSN 0079-4929)

Tauchen, J.: Curriculum vitae. Prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. In: Gábriš, T., Horák, O., Tauchen, J. (eds.), Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno, The European Society for History of Law 2017, s. 9-11 (ISBN 978-80-87475-51-5)

Tauchen, J.: Osudy Vladimíra Procházky, tvůrce Ústavy 9. května. In: Gábriš, T., Horák, O., Tauchen, J. (eds.), Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno, The European Society for History of Law 2017, s. 556-565 (ISBN 978-80-87475-51-5)

Tauchen, J.: František Valina a Josef Siblík - dvě polozapomenuté osobnosti meziválečné právní vědy. In: Schweigl, J. (ed.), Pocta doc. Jiřímu Blažkovi k 70. narozeninám, 2017, s. 226-239 (bez ISBN)

Tauchen, J.: Die Staatsanwaltschaft in den böhmischen Ländern 1918-1945. In: Kohl, G., Reiter-Zatloukal, I. (Hrsg), "... das Interesse des Staates zu wahren". Staatsanwaltschaften und andere Einrichtungen zur Vertretung öffentlicher Interessen. Wien, Verlag Österreich 2018, s. 209-222 (ISBN 978-3-7046-7956-7)

Tauchen, J.: Ermächtigungsgesetzgebung in der Tschechoslowakei. In: Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2018, 8, č. 2, s. 428-440 (ISSN 2221-8890)

Tauchen, J.: Deutschösterreich in der Sicht der Tschechoslowakei. In: Neschwara, Ch., Rainer, J. M. (Hrsg.), 100 Jahre Republik Österreich. Die Provisorische Nationalversammlung und ihre Rolle bei der Entstehung der Republik Deutschösterreich. Graz, Ares Verlag, 2018, s. 171-179 (ISBN 978-3-99081-006-4)

Tauchen, J.: Obnovení brněnské právnické fakulty v letech 1968-1969. In: Právník, 158, 2019, č. 1, s. 3-17 (ISSN 0231-6625)

Tauchen, J.: Ján Pješčak - portrét zakladatele československé kriminalistiky, slovenského politika nebo zločince 50. let? In: Historia et Theoria Iuris (Reflexie dejín v práve. Venované 70. narodeninám prof. Jozefa Beňu), 11, Supplement, 2019, s. 213-224 (ISSN 1338-0753)

Tauchen, J.: Laiengerichtsbarkeit in der Tschechoslowakei (1918-1989). In: Kohl, G., Reiter-Zatloukal, I. (Hrsg), Laien in der Gerichtsbarkeit. Geschichte und aktuelle Perspektiven. Wien, Verlag Österreich 2019, s. 341-361 (ISBN 978-3-7046-8315-1)

Tauchen, J.: Die Arbeitsverwaltung im Protektorat Böhmen und Mähren (1939-1945). In: Journal on European History of Law, 10, č. 2, 2019, s. 2-14 (ISSN 2042-6402)

Tauchen, J.: Recht und Sprache. Zur Anwendung des "Sprachenrechts" der deutschen Volksgruppe in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. In: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, 41, 2019, č. 3/4, s. 215-233 (ISSN 0250-6459)

Tauchen, J.: Jaroslav Demel - dnes již pozapomenutý právní historik. In: Brezina, P. - Lojek, A. (eds.), Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni 2020, s. 337-340 (ISBN 978-80-261-0936-5)

Tauchen, J.: Das Protektorat Böhmen und Mähren und seine Rechtsordnung (1939-1945). In: Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs, 10, 2020, 2, s. 260-268 (ISSN 2221-8890)

Tauchen, J.: Rechtshistorische Forschung in der Tschechischen Republik (2004-2019). In: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, 42, 2020, č. 3/4, s. 265-291 (ISSN 0250-6459)

Tauchen, J.: Das Handelsrecht und seine Entwicklung im Protektorat Böhmen und Mähren (1939-1945). In: Journal on European History of Law, 12, č. 1, 2021, s. 56-67 (ISSN 2042-6402)

Tauchen, J.: Soudní tlumočníci v proměnách věků - právněhistorické ohlédnutí za právní úpravou soudního tlumočení v českých zemích. In: Časopis pro právní vědu a praxi, 2021, 29, č. 3, s. 521-550 (ISSN 1210-9126)

Recenze a anotace

Tauchen, J.: Vojáček, L.: Urážky, pomluvy a nactiutrhání. Ochrana cti v československém trestním právu. Rec: Časopis pro právní vědu a praxi, 15, 2007, č. 2, s. 199 - 201. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J.: Vojáček, L., Schelle, K., Knoll, V.: České právní dějiny. Rec: Právník, 148, 2009, č. 9, s. 342 - 343. (ISSN 0231-6625)

Tauchen, J.: Vojáček, L. - Schelle, K.: Právní dějiny a brněnská právnická fakulta (1919 - 2009). Rec: Časopis pro právní vědu a praxi, 18, 2010, č. 4, s. 406 - 407. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J.: Vrána, Filip - Schelle, Karel: Vznik Velkého Brna. Rec: Časopis pro právní vědu a praxi, 19, 2011, č. 2, s. 186 - 187. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J.: Karel Schelle: Dějiny českého ústavního práva. Rec: Právník, 150, 2011, č. 11, s. 1164 - 1165. (ISSN 0231-6625)

Tauchen, J.: Hrdina, I. A., Kuchařová, H.: Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém kontextu. Rec: Časopis pro právní vědu a praxi, 19, 2011, č. 3, s. 305. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J.: Horák, Ondřej: Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním. Příspěvek k poválečným zásahům do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století. Rec: Časopis pro právní vědu a praxi, 19, 2011, č. 4, s. 405 - 406. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J.: Michael Kotulla: Deutsche Verfassungsgeschichte.Vom Alten Reich bis Weimar (1495 - 1934). Rec: Právně historické studie, 41, 2012, s. 420 - 422. (ISSN 0079-4929)

Tauchen, J.: Karel Schelle a kol.: Dějiny české veřejné správy. Rec: Právně historické studie, 42, 2012, s. 326- 327. (ISSN 0079-4929)

Tauchen, J.: Barna, Mezey: Počiatky modernej uhorskej väzenskej správy /recenze knihy/. Rec: Časopis pro právní vědu a praxi, 20, 2012, č. 2, s. 204. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J.: Francisco Javier Andrés Santos − Christian Baldus − Helge Dedek: Vertragstypen in Europa. Historische Entwicklung und europäische Perspektiven. Rec: Journal on European History of Law. London, Vol. 3, 2012, No. 2, s. 173 - 174. (ISSN 2042-6402)

Tauchen, J.: Ignác Antonín Hrdina: Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky? Rec: Bulletin advokacie, 2013, č. 11, s. 63-64 (ISSN 1210-6348)

Tauchen, J.: Jozef Čentéš, Michal Považan, Ján Šanta: Dejiny prokuratúry na Slovensku. Rec: Státní zastupitelství, 13, 2015, č. 6, s. 70 (ISSN 1214-3758)

Tauchen, J.: Mosný Peter a kol. Právnohistorická realita sociálnej doktríny 20. storočia. Rec: Právník, 155, 2016, č. 9, s. 793-795. (ISSN 0231-6625)

Tauchen, J.: Stupková Marie - Klečacký Martin: Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849-1918. Rec: Mosný, P., Laclavíková, M. (eds.), Právno-historické trendy a výhľady I. Trnava, Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016. s. 220-221. (ISBN 978-80-8082-958-2)

Tauchen, J.: Blanka Szeghyová: Súdnictvo a súdna prax v mestách Pentapolitany v 16. storočí. Rec: Právněhistorické studie, 2017, 47/1, s. 133-134 (ISSN 0079-4929).

Tauchen, J.: Štefanica, J. Kampaň proti slovenskému buržoaznímu nacionalismu. Brno: The European Society for History of Law, 2017, 252 s. Rec: Právněhistorické studie, Karolinum, 2018, roč. 48/2, s. 209-211 (ISSN 0079-4929)


Zprávy z vědeckého života, články ve vědeckopopulárních časopisech a popularizační aktivity

Tauchen, J.: LL.M.-Program "Evropská integrace" ve "Florencii na Labi". Časopis pro právní vědu a praxi, 15, 2007, č. 1, s. 84 - 85. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J. - Dávid, R.: Univerzita ve "městě tří řek". Časopis pro právní vědu a praxi, 15, 2007, č. 3, s. 269 - 270. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J. - Dávid, R.: Právnické vzdělání na řece Regen. Časopis pro právní vědu a praxi, 17, 2009, č. 2, s. 157 - 158. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J.: Max Planck Institut pro evropské právní dějiny. Časopis pro právní vědu a praxi, 17, 2009, č. 2, s. 156 - 157. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Vznik vědecké společnosti "The European Society for History of Law". Časopis pro právní vědu a praxi, 18, 2010, č. 1, s. 80 - 81. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J.: Býkov 2010 - setkání mladých vědeckých pracovníků (se zaměřením na sekci právní historie). Časopis pro právní vědu a praxi, 18, 2010, č. 2, s. 202-203. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Konference "Vývoj soukromého práva na území České republiky". Časopis pro právní vědu a praxi, 18, 2010, č. 4, s. 393 - 394. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J.: Konference "Vývoj soukromého práva na území České republiky". Právník, 151, 2012, č. 1, s. 110-111. (ISSN 0231-6625)

Tauchen, J.: Konference "Protižidovské zákonodárství na Slovensku a v Evropě". Časopis pro právní vědu a praxi, 19, 2011, č. 3, s. 286 - 287. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J.: Mezinárodní konference "Protižidovské zákonodárství na Slovensku a v Evropě". Právo, ekonomika, management, 2, 2011, č. 4, s. 28. (ISSN 1804-3550)

Tauchen, J.: Zpráva z konference "Vývoj soukromého práva na území České republiky". ARS NOTARIA, 2012, č. 3, s. 27 - 28. (ISSN 1335-2229)

Tauchen, J.: Kolokvium "Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj". Právník, 152, 2013, č. 1, s. 100-101. (ISSN 0231-6625)

Tauchen, J. - Dávid, R.: Univerzita na řece Odře. Časopis pro právní vědu a praxi, 20, 2012, č. 4, s. 406 - 407. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J.: Zpráva z vědeckého kolokvia: "Korupce - včera a dnes". Státní zastupitelství, 11, 2013, č. 3, s. 69. (ISSN 1214-3758)

Tauchen, J.: Vědecké kolokvium "Zákon č. 1/1863 ř. z., všeobecný rakouský obchodní zákoník - inspirační zdroj českého obchodního práva". Právny obzor, 96, 2013, č. 2, s. 183 - 184. (ISSN 0032-6984)

Tauchen, J.: Vědecké Kolokvium "Oděv v právu". Právník, 152, 2013, č. 10, s. 1059-1060. (ISSN 0231-6625)

Tauchen, J.: Celostátní kolo česko-slovenské studentské vědecké soutěže odborných prací (SVOČ) se zaměřením na sekci právní historie. Časopis pro právní vědu a praxi, 21, 2013, č. 3, s. 430 - 431. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J.: Vědecké kolokvium "Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy". Právněhistorické studie, 43, 2013, s. 426-429. (ISSN 0079-4929)

Tauchen, J.: K výročí okupace. Konference Období nesvobody 1938-1945, Brno 12. března 2014. Paměť a dějiny, 8, 2014, č. 2, s. 133-134. (ISSN 1802-8241)

Tauchen, J.: Zpráva z II. česko-slovenského stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva. Časopis pro právní vědu a praxi, 22, 2014, č. 2, s. 186 - 187. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J.: Konference: Období nesvobody 1938-1945. Právník, 153, 2014, č. 9, s. 804-806. (ISSN 0231-6625)

Tauchen, J.: Zpráva z konference "Sexuální trestné činy včera a dnes". In Trestní právo, 18, 2014, č. 4, s. 37-38. (ISSN 1211-2860).

Tauchen, J.: První česko-slovenské setkání studentů, doktorandů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. In: Právněhistorické studie, 44, 2015, č. 2, s. 138-139. (ISSN 0079-4929)

Tauchen, J.: Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou práci pro rok 2014 se zaměřením na sekci právní historie. In: Právněhistorické studie, 44, 2015, č. 2, s. 148-149. (ISSN 0079-4929)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Pět let činnosti The European Society for History of Law (Evropské společnosti pro právní dějiny). In: Právněhistorické studie, 44, 2015, č. 2, s. 150-151. (ISSN 0079-4929)

Tauchen, J.: Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes - zpráva z konference. Bulletin advokacie, 2015, č. 10, s. 81-82. (ISSN 1210-6348)

Tauchen, J.: Zpráva z "III. česko-slovenského právněhistorického setkání doktorandů a postdoktorandů". In: Právněhistorické studie, 45, 2016, č. 2, s. 308-310. (ISSN 0079-4929)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin - představení projektu. In: Mosný, P., Laclavíková, M. (eds.), Právno-historické trendy a výhľady I. Trnava, Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016. s. 244-246 (ISBN 978-80-8082-958-2)

Tauchen, J.: Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes - zpráva z konference. In: Bulletin advokacie, 2016, č. 9, s. 78-79. (ISSN 1210-6348)

Tauchen, J.: Konference Sexualita před soudem. Deviantní sexuální praktiky a jejich stíhání od 14. do 19. století. In: Právněhistorické studie, 47, 2017, č. 2, s. 166-167. (ISSN 0079-4929)

Tauchen, J.: Několik vzpomínek na Renatu Veselou. In: Schelle, K., Tauchen, J. (eds.), Vzpomínka na doc. JUDr. Renatu Veselou, Ph.D. Brno: The European Society for History of Law 2019, s. 44-45. (ISBN 978-80-87475-55-3)

Tauchen, J.: Deset let Evropské společnosti pro právní dějiny, z.s. In: Právněhistorické studie, 50, 2020, č, 1, s. 111-113. (ISSN 0079-4929)

Tauchen, J.: Krátké ohlédnutí za dvousetletou historií soudního tlumočení v českých zemích. In: Soudní tlumočník, 1/2021. Praha: Komora soudních tlumočníků České republiky, 2021, s. 28-30.

Tauchen, J.: Die beeideten Dolmetscher in den böhmischen Ländern seit 1918 - ein kurzer Überblick. In: Mitteilungsblatt der Gerichtsdolmetscher. Wien: Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher, č. 1/2021, s. 19-22.


Editoská činnost

Tauchen, J. - Salák, P.: Československé trestní právo v proměnách Věků (Sborník příspěvků). Brno, Masarykova univerzita 2009, 194 s. (ISBN 978-80-210-5086-0)

Tauchen, J. - Salák, P.: Říšská sbírka zákonů 1848 - 1918. Dokumenty (DVD). Brno, Masarykova univerzita 2009. (ISBN 978-80-210-5093-8)

Tauchen, J. - Vojáček, L.: Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 1 (2011). Brno, The European Society for History of Law 2011, 56 s. (ISBN 978-80-87475-08-9)

Tauchen, J. - Frýdek, M.: Soukromé právo v proměnách věků: Sborník příspěvků z letní školy. Brno, Masarykova univerzita 2011, 240 s. (ISBN 978-80-210-5557-5)

Tauchen, J. - Vojáček, L. - Schelle, K.: Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB. Brno, Masarykova univerzita 2011, 438 s. (ISBN 978-80-210-5613-8)

Tauchen, J. - Vojáček, L.: Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 2 (2012). Brno, The European Society for History of Law 2012, 88 s. (ISBN 978-80-87475-15-7)

Tauchen, J. - Frýdek, M.: Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. Ostrava, KEY Publishing 2012, 1248 s. (ISBN 978-80-7418-144-3)

Tauchen, J. - Vojáček, L.: Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 3 (2012). Brno, The European Society for History of Law 2012, 74 s. (ISBN 978-80-87475-18-8)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj. Ostrava, KEY Publishing 2012, 126 s. (ISBN 978-80-7418-171-9)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Korupce - včera a dnes. Ostrava, KEY Publishing 2013, 224 s. (ISBN 978-80-7418-177-1)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. Ostrava, KEY Publishing 2013, 240 s. (ISBN 978-80-7418-181-8)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Oděv v právu. Ostrava, KEY Publishing 2013, 178 s. (ISBN 978-80-7418-188-7)

Tauchen, J. - Vojáček, L.: I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. Brno, Masarykova univerzita 2013, 408 s. (ISBN 978-80-210-6381-5)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Češi a Němci v meziválečném Československu. Ostrava, KEY Publishing 2013, 282 s. (ISBN 978-80-87475-37-9)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Období nesvobody. Ostrava, KEY Publishing 2013, 358 s. (ISBN 978-80-7418-211-2)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava, KEY Publishing 2014, 448 s. (ISBN 978-80-7418-213-6)

Tauchen, J. - Vojáček, L.: III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Brno, Masarykova univerzita 2015, 366 s. (ISBN 978-80-210-7938-0)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Barvy v právu. Ostrava, KEY Publishing 2015, 82 s. (ISBN 978-80-87475-47-8)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Ostrava, KEY Publishing 2015, 403 s. (ISBN 978-80-7418-248-8)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A - Č. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2015, 972 s. (ISBN 978-80-7380-562-3)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D - J. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2016, 916 s. (ISBN 978-80-7380-587-6)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K - M. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2016, 878 s. (ISBN 978-80-7380-602-6)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N - O. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2016, 840 s. (ISBN 978-80-7380-624-8)

Tauchen, J. - Vojáček, L.: Majetkové a hospodářské trestné činy včera a dnes (sborník z konference). Brno, Masarykova univerzita 2016, 457 s. (ISBN 978-80-210-8332-5)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa - Právni. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2016, 934 s. (ISBN 978-80-7380-638-5)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní - Právo po. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2016, 883 s. (ISBN 978-80-7380-641-5)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra - Prob. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2017, 829 s. (ISBN 978-80-7380-648-4)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek Procesy (do roku 1949). Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2017, 877 s. (ISBN 978-80-7380-656-9)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2017, 929 s. (ISBN 978-80-7380-657-6)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R - Říš. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2017, 813 s. (ISBN 978-80-7380-671-2)

Tauchen, J. - Gábriš, T. - Horák, O.: Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno, The European Society for History of Law 2017, 610 s. (ISBN 978-80-87475-51-5)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek Řízení. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2018, 909 s. (ISBN 978-80-7380-715-3)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek Sa - Smlouva ná. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2018,825 s. (ISBN 978-80-7380-722-1)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek Smlouva o - Součást. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2018, 887 s. (ISBN 978-80-7380-744-3)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2019, 855 s. (ISBN 978-80-7380-748-1)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé - Správa ústřední. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2019, 926 s. (ISBN 978-80-7380-752-8)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Vzpomínka na doc. JUDr. Renatu Veselou, Ph.D. Brno, The European Society for History of Law 2019, 60 s. (ISBN 978-80-87475-55-3)

Tauchen, J. - Ammerer, G. - Fritz, G.: Sexualität vor Gericht. Deviante geschlechtliche Praktiken und deren Verfolgung vom 14. bis zum 19. Jahrhundert. (Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs, 9. Jahrgang, Heft 1/2019). Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2019, 258 s. (ISSN 2221-8890)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, XVI. svazek Správa veřejná - Suché. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2019, 899 s. (ISBN 978-80-7380-761-0)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, XVII. svazek Svatá - Štrbské. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2019, 884 s. (ISBN 978-80-7380-769-6)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, XVIII. svazek Ta - Ty. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2019, 890 s. (ISBN 978-80-7380-779-5)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U - Ú. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2020, 806 s. (ISBN 978-80-7380-795-5)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek Vá - Volba. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2020, 799 s. (ISBN 978-80-7380-802-0)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby - Zákon o. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2020, 833 s. (ISBN 978-80-7380-812-9)

Tauchen, J. - Schelle, K. - Beňa, J.: Ústava a ústavní systém meziválečného Československa. Ostrava, KEY Publishing 2020, 931 s. (ISBN 978-80-7418-330-0)

Tauchen, J. - Schelle, K. - Horák, O.: Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny (2015-2019). Brno, The European Society for History of Law 2020, 480 s. (ISBN 978-80-87475-64-5)

Tauchen, J.: VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Sborník z konference. Brno, Masarykova univerzita 2020, 396 s. (ISBN 978-80-210-9721-6)

Tauchen, J.: Protistátní trestné činy včera a dnes. Brno, Masarykova univerzita 2021, 341 s. (ISBN 978-80-210-9975-3)

Tauchen, J. - Schelle, K.: Encyklopedie českých právních dějin, XXII. svazek Zákon ob-Ž. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2021, 814 s. (ISBN 978-80-7380-813-6)


Bibliografie

Tauchen, J. - Kazda, J.: Bibliografie vybraných právnických časopisů a sborníků 1918-1989. Bibliographie ausgewählter tschechoslowakischer juristischer Zeitschriften, Festschriften und Sammelbände 1918-1989. (CD) Brno, Masarykova univerzita 2013 (ISBN 978-80-210-6454-6)

Tauchen, J.: Základní bibliografie z ústavního práva. In: Schelle, K.: Dějiny ústavního práva. Praha, Linde 2014, s. 399-439 (ISBN 978-80-7201-937-3); 2. rozšířené vydání. Praha, Wolters Kluwer 2016, s. 351-378 (ISBN 978-80-7478-998-4)

Překlady vědeckých prací z němčiny

Tauchen, J.: Pavčnik, M.: Základní norma právní: Pitamicův přínos a kritika ryzí nauky právní. Překl. Časopis pro právní vědu a praxi, 16, 2008, č. 2, s. 132 - 139. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J.: Fischer, M.: Ota Weinberger: Jedno Déja vu. Překl. Časopis pro právní vědu a praxi, 17, 2009, č. 1, s. 4 - 9. (ISSN 1210-9126)

Tauchen, J.: Pavčnik, M.: Princip přiměřenosti (několik myšlenek k diskuzi). Překl. Časopis pro právní vědu a praxi, 17, 2009, č. 1, s. 51 - 54. (ISSN 1210-9126)