Soudní překlady

Co je to soudně ověřený překlad?

Soudní překlady, které jsou označovány také jako úřední překlady či překlady se soudním ověřením, jsou překlady určené pro oficiální použití, k předložení úřadům, soudům, policejním orgánům či jiným orgánům státní správy, mezinárodním společnostem působícím v obchodním styku, ale i pro potřebu soukromých osob, a to jak v České republice, tak i v zahraničí.

Překlady se soudním ověřením se sešívají se zdrojovým textem, buď s originálním dokladem nebo jeho notářsky ověřenou kopií. K tomuto kompletu se připojí tzv. překladatelská doložka opatřená kulatým razítkem.

Celá tato složka soudně ověřeného překladu je notářským způsobem (pečeť a šňůrka) spojena.

Nově je možné vyhotovit překlad výhradně elektronicky, připojit kvalifikovaný elektronický podpis a kvalifikované elektronické časového razítko a zaslat klientovi emailem nebo datovou schránkou. Klient v tomto případě zašle podklad elektronicky a elektronicky obdrží také překlad. Kvalifikovaný elektronický podpis vyhovuje nejpřísnějším právním předpisům a poskytuje nejvyšší možnou úroveň záruky totožnosti podepisující osoby. Nahrazuje ručně psaný podpis. 

Elektronicky vytvořený překlad odpovídá nařízení EU eIDAS č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a měl by být uznáván úřady v ostatních členských státech EU.

Soudní překlad se nejčastěji provádí u těchto dokumentů:

- rodné listy

- vysvědčení

- oddací listy

- úmrtní listy

- listiny dědických řízení

- závěti

- soudní rozsudky

- výpisy z rejstříku trestů

- plné moci

- koncesní listiny

- živnostenské listy

- výpisy z obchodního rejstříku

- osvědčení o registraci k daním

- osvědčení o státním občanství

- potvrzeni o bezdlužnosti

- pracovní smlouvy

- daňová přiznání

- certifikáty

- notářské zápisy

- zakladatelské a společenské smlouvy

- potvrzení o studiu a vysokoškolské diplomy

- společenská smlouva dle českého práva, společenské smlouvy dle zahraničních právních předpisů